Vianočné stromčeky na Vianoce.
Vianočné stromčeky umelé.
Vstup do obchodu:
vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov
Vyberte si stromček :
Kalendár dní / August / Slovenské národné povstanie 29.8. / Kalendár udalostí od 2. októbra do 30.októbra 1944

Kalendár udalostí od 2. októbra do 30.októbra 1944

Historický kalendár udalostí od 2. októbra do 30. októbra 19442. október 1944

V Banskej Bystrici bol zriadený Hlavný stan Slovenského červeného kríža, ktorý organizoval zdravotnícko - pomocnú činnosť pre potreby povstaleckých bojovníkov.

3. október 1944

HŠPO na Slovensku prípisom č. 269/1944 žiadal notársky úrad v Banskej Bystrici, aby rodinám partizánov zapojených do národnooslobodzovacieho boja boli vyplácané náležité podpory.

4. október 1944

O 21.00 hod. štáb 1. československej partizánskej brigády gen. M. R. Štefánika v Detve rozkazom nariadil mínerskému oddielu Ladislav (veliteľ Ladislav Peške) presunúť sa do Horného Harmanca, kde mal posilniť obranyschopnosť povstaleckej jednotky pplk. Andreja Júnyho.

7. október 1944

Na Slovensko priletel div.gen. Rudolf Viest. Prevzal velenie 1. ČSA na Slovensku.
Na Slovensko priletel vládny delegát pre oslobodené územie minister František Němec s cieľom prevziať politickú moc. SNR jednoznačne odmietla tieto zámery československej vlády v Londýne. Vyslala do Londýna svoju delegáciu (Ladislav Novomeský, Ján Ursíny a pplk. Mirko Vesel), aby rokovala o slovenskej otázke s prezidentom dr. Edvardom Benešom.

14. október 1944

HŠPO vydal Všeobecné intendačné pokyny na vyúčtovanie peňazí a proviantu v partizánskych skupinách, oddieloch, brigádach a zväzkoch a na zaobstarávanie potravín pre partizánske jednotky na oslobodenom území.
HŠPO vydal nariadenie Pôžitky partizánov - stanovenie, ktoré upravovalo peňažné náležitosti a platy pre partizánov.

15. október 1944

Bol ukončený presun 2.čs.paradesantnej brigády na povstalecké územie. Jej jednotky postupne tak ako prichádzali, boli nasadzované do povstaleckých obranných úsekov, spravidla najťažších. Spolu s jednotkami povstaleckej armády a partizánmi zvádzali boje na úseku Železná Breznica-Trnavá Hora-Jalná, Hronská Dúbrava, pri Močiari a inde.

16. október 1944

Na Troch vodách bol vybudovaný zbrojný, zdravotný a proviantný sklad.

17. október 1944

V noci zo 17. na 18. 10. 1944 boli jednotky 2. čs. paradesantnej brigády vystriedané jednotkami III. TS a sústredili sa do priestoru Badína, Vlkanovej a Sielnice za účelom reorganizácie a doplnenia.

18. október 1944

V Banskej Bystrici sa konal zjazd slovenských vysokoškolákov. Zúčastnilo sa ho 500 vysokoškolákov - partizánov. Zjazd sa konal pod heslom "Treba mobilizovať vysokoškolákov pre front. Musíme bojovať až do konečného víťazstva".
Bombardovaním Banskej Bystrice, Liptovskej Osady a Brezna začal sa generálny útok nemeckých okupačných vojsk na obranné pozície povstaleckého územia.

19. - 24. október 1944

Jednotky 2.čs.paradesantnej brigády boli znovu nasadené na frontové úseky. V priestoroch Krupina-Zvolen, najmä pro Detve a Dobrej Nive, pri Brezne, Podbrezovej a Čiernom Balogu bojovali proti nacistickým jednotkám, ktoré okupovali povstalecké územie.

22. október 1944

V Banskej Bystrici sa uskutočnila porada zodpovedných politických činiteľov, na ktorej bolo dohodnuté pripraviť všetko na organizovaný ústup do hôr a prechod na partizánsky spôsob boja.
Predsedníctvo SNR prerokovalo za účasti generálov Rudolfa Viesta a Jána Goliana vojenskú situáciu, schválilo vojenský plán obrany centrálnej oblasti povstania v trojuholníku Zvolen - Banská Bystrica - Brezno a určilo tri nové centrá boja proti okupantom: oblasť Veľkého a Malého Šturca, oblasť Slovenského Rudohoria (Poľana-Vepor) a oblasť Čertovice a východnej časti Nízkych Tatier.
Povereníctvo SNR rozhodlo, že SNR a vojenské veliteľstvo 1. ČSA na Slovensku presídlia na Donovaly.
Vedenie KSS rozhodlo o prechode strany do ilegality a v súvislosti s tým boli prijaté potrebné organizačné a bezpečnostné opatrenia. Bolo rozhodnuté, že časť funkcionárov strany sa zapojí do partizánskych bojov v horách, časť bude pokračovať v ilegálnej práci na obsadenom území.

23. október 1944

V Banskej Bystrici sa konalo mimoriadne a posledné plenárne zasadnutie SNR na oslobodenom území, na ktorom bolo prijaté nariadenie o dočasnom prenesení právomoci SNR na predsedníctvo a na jeho jednotlivých členov.

24. október 1944

V Banskej Bystrici sa uskutočnila porada zástupcov velenia povstaleckej armády a HŠPO na Slovensku, na ktorej sa rozhodlo, že obranu povstaleckého územia prevezme armáda a 1. československá partizánska brigáda J. V. Stalina. Ostatné partizánske jednotky mali prejsť do tyla nepriateľa a pokračovať v boji partizánskym spôsobom.
HŠPO začal intenzívnu organizačnú prípravu a rozmiestňovanie prevažnej väčšiny partizánskych jednotiek do tyla nepriateľa.

25. október 1944

Náčelník HŠPO na Slovensku vydal rozkaz partizánskym jednotkám prejsť na partizánsky spôsob boja. Boli uvoľnené z obranných bojov na povstaleckých frontoch a boli im určené priestory pre rozvinutie diverznej činnosti.
Začala evakuácia Banskej Bystrice. Predsedníctvo SNR presunulo svoje sídlo na Donovaly.
2. čs. paradesantná brigáda zaujala obranné postavenie na prístupových cestách k Banskej Bystrici v priestore Badína, Vlkanovej a pri Šalkovej.
Karol Šmidke a plk. Aleksej Nikitič Asmolov vydali Bojový rozkaz HŠPO č. 21 o prechode partizánskych jednotiek do tylu okupačných vojsk.
Karol Šmidke a plk. A. N. Asmolov nariadili pplk. Branislavovi Manicovi pripraviť HŠPO na prechod do hôr.

26. október 1944

Veliteľstvo 1. ČSA na Slovensku a HŠPO sa presunulo na Donovaly, kde už predtým prišli aj politické orgány povstania. Gen. Rudolf Viest vydal rozkaz opustiť Banskú Bystricu do rána 27.10.1944.
Frontové divadlo Andreja Bagara malo posledné predstavenie v poľnom lazarete na Starých Horách.
Muničný závod na Troch vodách ukončil svoju činnosť. Do tejto doby vyrobil pre povstalcov 6.400 polkilogramových náložiek, 6.700 jednokilogramových náložiek a 3.300 protitankových mín.
Určení dôstojníci HŠPO a pomocný personál so štábnou rotou pod velením mjr. Vasilija Pavloviča Surkova odišli z Banskej Bystrice do Hornej Tureckej.
Oddiely Stepana Fiodoroviča Kyrčanova, Fiodora J. Taratynova, Michaila Michajloviča Michajlova, novobanský oddiel pod velením Jána Zemana, oddiel Štefana Adamíka a Fiodora Gajdina z 2. čsl. partizánskej brigády Za slobodu Slovanov sa sústredili v oblasti Ponickej Huty, kde sídlil štáb a postupne prechádzali na Poľanu.
Štáb 1. čsl. partizánskej brigády gen. M. R. Štefánika sa s dvomi rotami oddielu Suvorov presunul cez Banskú Bystricu a Staré Hory nad Korytnickú dolinu.
Z Banskej Bystrice odišiel do hôr štáb 2. čsl. paradesantnej brigády v ZSSR. Časť brigády v sile práporu tvorila zadný voj povstaleckých jednotiek ustupujúcich k Starým Horám.
Oddiely partizánskeho zväzku Alexander Nevský sa po bojoch pri Žibritove presunuli do oblasti Poľany na Kyslinky, štáb zväzku si vybudoval základňu na chate Dudáš.
Bojová skupina Schill pokračovala v útoku a prenikla k obrannému postaveniu 2. čs. paradesantnej brigády pri Badíne a Vlkanovej. Predné voje 18. SS divízie Horst Wessel prenikli cez Očovú, Zolnú, Čerín do Hornej Mičinej a ohrozovali Banskú Bystricu z juhovýchodu. Pri Ponikách sa spojil pravý prúd 18. SS divízie postupujúci údolím Hrona s ľavým prúdom postupujúcim cez Očovú a Bečov.

27. október 1944

Na Donovaloch sa uskutočnilo posledné stretnutie zástupcov Predsedníctva SNR a KSS s predstaviteľmi armády a veliteľstvom HŠPO na Slovensku, kde sa rozhodlo o prechode povstaleckej armády na partizánsky spôsob boja.
Nemecké letectvo bombardovalo na Starých Horách ustupujúce partizánske jednotky a časti povstaleckej armády.
Ráno do vyprázdnenej Banskej Bystrice vstúpili prvé nemecké jednotky bojovej skupiny Schill a po nich jednotky 18. SS divízie Horst Wessel.
Na Donovaloch sa zišla Rada na obranu Slovenska a riešila otázky národnooslobodzovacieho boja slovenského ľudu v novej situácii. Bolo prijaté rozhodnutie o prechode 1. ČSA na Slovensku na partizánsky spôsob boja a pokračovať v aktívnom ozbrojenom zápase až do spojenia sa so Sovietskou armádou.
Veliteľ 1. ČSA na Slovensku gen. Rudolf Viest vydal v noci z 27. na 28. októbra 1944 zvláštny operačný rozkaz o prechode armády na partizánsky spôsob boja. Okrem iného sa v ňom uvádza: "Organizovaný odpor celej armády ako takej, po rozpadnutí niektorých jednotiek, už nie je možný a preto jednotky čs. armády prejdú v noci na 29.októbra 1944 podľa situácie na partizánsky spôsob boja proti Nemcom." Pre činnosť jednotiek boli vymedzené nasledujúce priestory:
I. skupina: pohorie Veľká Fatra
II. skupina: južné svahy Nízkych Tatier
IV. skupina: severné svahy Poľany
V. skupina: južné svahy Nízkych Tatier
VI. skupina: severné svahy Nízkych Tatie a Liptov
Armádne jednotky mali vytvoriť samostatné skupiny podľa rozhodnutia veliteľov príslušných zbraní; 2.čs.paradesantná brigáda mala vytvoriť partizánske skupiny na severných a južných svahoch Prašivej. Partizánske jednotky sa mali organizovať 100-200 členné a to len z dobrovoľníkov a ľudí, ktorí boli "odhodlaní pre vlasť znášať aj tie najťažšie obete". Zároveň bolo nariadené, aby jednotky odchádzajúce do uvedených priestorov v priebehu 28. októbra vybrali proviant zo skladov, ktoré sa nachádzali v priestore Donovál (Horný Jelenec, Staré Hory, Motyčky, Jergaly, Donovaly, Bully a Bukovec). Čo sa týka bojovej techniky, materiálu a áut bolo rozhodnuté, aby boli zatiahnuté "do neprehľadných údolí" a dôležité súčiastky z nich "ako zameriavače, úderníky a pod. boli zakopané, alebo zničené". V tom čase, keď bol vydaný rozkaz o prechode 1.čs.armády na partizánsky spôsob boja, velenie armády, ktoré sa nachádzalo v Šport-hoteli na Donovaloch, už nemalo kontakt s jednotkami.
Slovenská vláda vydala na počesť dobytia Banskej Bystrice nemeckými jednotkami "výzvu k slovenskej verejnosti".
Ráno sa skončila na Donovaloch činnosť Slobodného slovenského vysielača.
Štáb 2. čs. paradesantnej brigády sa presunul na Staré Hory a jednotky do Moštenickej a Hiadeľskej doliny.
Jednotky 178. divízie Tatra prerazili obranné postavenie I. TS v priestore Kordíky, obsadili Harmanec a Ulmanku. Veliteľ plk. Jozef Tlach dal rozkaz ustúpiť z Malého Šturca a vyviesť jednotky na Donovaly.

28. október 1944

HŠPO pod velením plk. A. N. Asmolova spolu s partizánskymi jednotkami, časťou parabrigády i ďalšími povstaleckými vojakmi odišiel z Donovál do hôr.
Štáb partizánskej brigády Jánošík vyšiel z Jasenskej doliny na prechod pod Kráľovu hoľu.
Rota Konstantina Christofanoviča Danilova z oddielu Suvorov 1. československej partizánskej brigády gen. M. R. Štefánika sa v priestore Jasenie-Kyslá stretla v boji s vojakmi pluku nemeckej jednotky divízie SS Adolf Hitler. Partizáni zlikvidovali 20 nemeckých vojakov a získali 2 zajatcov.

29. október 1944

Po obsadení Banskej Bystrice fašisti nasadili hlavné sily do prečesávania lesov. Postupovali na troch smeroch. Od Liptovských Revúc na Liptovskú Osadu postupovala brigáda Dirlewanger, od Starých Hôr na Donovaly bojová skupina Schill a cez Moštenickú dolinu na Kyslú vodu jednotky 18. SS divízie Horst Wessel. Bojová skupina Wittenmeyer uzatvárala cestu cez Vyšnú Bocu a Čertovicu.
Právomoc HŠPO bola rozšírená na celé územie Československa. Vytvoril sa Hlavný štáb partizánskeho hnutia v Československu na čele s plk. Aleksejom Nikitičom Asmolovom.
Na spoločnej porade politických predstaviteľov SNP a vojenských činiteľov v tábore 1. československej partizánskej brigády J. V. Stalina pod Prašivou vznikol Hlavný štáb partizánskeho hnutia v Československu ako jediný operatívny a organizačný orgán partizánskeho hnutia na celom československom území.
Na porade HŠPH v Československu s veliteľom 2. československej paradesatnej brigády v ZSSR plk. Vladimírom Přikrylom bolo dohodnuté podriadenie parabrigády veleniu HŠPH na čele s plk. A. N. Asmolovom.
5. oddiel 1. čsl. partizánskej brigády gen. M. R. Štefánika zasiahol spolu s oddielmi 1. čsl. partizánskej brigády J. V. Stalina do obranných bojov pri Tureckej.

30. október 1944

Gen. Herman Höffle za spoluúčasti predstaviteľov ľudáckeho režimu na čele s dr. Jozefom Tisom usporiadal v Banskej Bystrici vojenskú slávnosť. Dr. Jozef Tiso slúžil slávnostnú omšu. Vyznamenal príslušníkov SS a verejne poďakoval Hitlerovi.
Do tohoto dňa zajali Nemci vyše 10.000 povstalcov, ukoristili asi 80 diel, 600 nákladných áut, 1 obrnený vlak, 1 nákladný vlak, 300 koní a získali štátnu pokladnicu s hotovosťou 2,8 miliardy korún.


eshop vianocnych stromcekov, predaj vianocny stromcek

Vianoce su
v Nedelu
a to za:

Dni Hod Min Sek

Predajna Trnava TU
Mame rozlozene vsetky vianocne stromceky..
V pripade zaujmu si stromceky pozriet a zakupit nas prosim vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po. az Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

Vratenie tovaru bez udania dovodu do 14 dni a vratenie penazi SAMOZREJMOSTOU.

Za Nas obchod odporucame:
cela 3D jedla

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

vianocne-stromceky-predajna-Trnava

umele-vianocne-stromceky-kamenna-predajna-Trnava

vianocne-stromceky-obchod-Trnava

predaj-vianocne-stromceky-predajna-v-Trnave

vianocny-stromcek-predajna-Trnava

vianocny-stromcek-predajna-obchod-Trnava

KATEGORIE:

Vsetky stromceky

Cele 3D stromceky
3D stromceky
Klasicke stromceky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasnezene
Strieborne
Uzke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANOCNE STROMCEKY:

Jedla cela 3D
Smrek cely 3D
Borovica cela 3D

Borovica Klasik
Zasnezena borovica

Smrek husty 3D

Uzka Tuja cela 3D Smrek
Uzka Tuja cela 3D Jedla
Uzka Tuja klasik
Uzka Tuja zasnezena biela

Jedla 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanity 3D+2D

Cela snehova
Cely biely
Zasnezeny 3D+2D
So siskami

Smrek natura cely 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibirsky
Smrek zasnezeny 3D+2D
Tajga 1 jedla 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky zky vianon stromek do zkych priestorov

Vstup do e-shopu:
vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov
Hore
 Zákaz kopírovania | info (a) navianoce.sk

--- Najkrajšie vianočné stromčeky: ---

3d moderný vianočný stromček . stýlový umelý 3D vianočný stromček . trendy 3d vianočný stromček na Vianoce . prírodný 3d vianočný stromček . reálny 3d vianočný stromček